A.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme, morkasa.net internet adresi üzerinden erişilen Mor Kasa Online Muhasebe Programı'nı "PROGRAM" kullanmak üzere üyeliğini başlatmak isteyen gerçek kişi ya da tüzel kişilik "KULLANICI" ile Online Muhasebe Programı'nın kullanım hakkını kullanıcıya sağlayan Mor Kasa Yazılım "HİZMET SAĞLAYICI" arasında akdedilmektedir. Sözleşme KULLANICI tarafından elektronik ortamda kabul edilmesi akabinde yürürlüğe girecek olup, taraflarca işbu sözleşmede belirtilen şekilde sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.


B.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
 • Sözleşme morkasa.net internet adresi üzerinden erişilen bulut tabanlı ön muhasebe ve crm programından faydalanılmasına ve kullanıcı tarafından programa yüklenen verilere (Kullanıcı içeriği) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.
 • HİZMET SAĞLAYICI tarafından satış esnasında KULLANICI' ya yazılım lisans hakkı değil yazılım kullanım hakkı tanınmaktadır.
 • Programın kullanımına ilişkin olarak HİZMET SAĞLAYICI tarafından KULLANICILAR'a sunulan kullanım koşulları, gizlilik politikası, kural ve şartlar da işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte olmak kaydıyla tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

C.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Kullanıcının Hak Ve Yükümlülükleri
 • KULLANICI, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, PROGRAM'dan faydalanmak için HİZMET SAĞLAYICI tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu bilgilerde meydana gelen herhangi bir değişiklik gecikmeksizin makul süre içerisinde HİZMET SAĞLAYICI'ya bildirilecek olup bu bildirimin yapılmaması yahut eksik ve geç yapılması durumunda her türlü aksaklık ile programa erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından HİZMET SAĞLAYICI sorumlu olmayacaktır.
 • KULLANICI, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının programa bir işletme adına erişiyor olması halinde ise Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiye sahip olduğunu ve kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacağını beyan etmektedir.
 • Kullanıcı statüsüne hak kazanana KULLANICI, PROGRAM'a erişimi kendisine tahsis edilen firma kodu, kullanıcı adı ve oluşturduğu şifresini kullanarak gerçekleştirilecektir. Bu bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından KULLANICI sorumlu olacak olup PROGRAM üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin KULLANICI tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecektir. İşbu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk KULLANICI'ya ait olacaktır. KULLANICI'nın PROGRAM'dan yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişimi sağlayan verilerinin (firma kodu, kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen KULLANICI' nın sorumluluğundadır. KULLANICI' ların, bu yöndeki eksik özen ve kusur neticesinde meydana gelmiş kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan HİZMET SAĞLAYICI' nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. KULLANICI, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal HİZMET SAĞLAYICI'ya bildirmek zorundadır.
 • Her bir KULLANICI, kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişi veya kurumların Programdan yararlanması, ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir kullanıcı adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir.
 • Aynı üyelik ikinci bir kişi veya kurum tarafından kullanılamaz. Kullanıcı hesabının başka bir "üye" ya da "kullanıcı" tarafından kullanıldığının tespiti halinde, HİZMET SAĞLAYICI diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı KULLANICI'nın Kullanıcı Statüsünü askıya alınabilir veya durdurulabilir. HİZMET SAĞLAYICI herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Kullanıcı hesabının açılmasını reddedebilecektir.
 • KULLANICI, kullanıcı içeriğindeki bilgilerin; sahte, çalıntı olmadığını, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, telif hakkı vb haklarının çiğnenmediğini, yasalara aykırı olmadığını (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası, vb. tüm T.C. kanunları ve yönetmeliklerine) kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu içerikler KULLANICI mülkiyetinde olup kullanıcı içeriğine ilişkin tüm sorumluluk KULLANICIYA aittir.
 • HİZMET SAĞLAYICI, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI tarafından kendisine sağlanan hak kapsamında kullanıcı içeriğini kullanma hakkını haizdir. Kullanıcı içeriğine yahut Kullanıcı içeriğinin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak HİZMET SAĞLAYICI'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI'NIN finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak kullanıcı içeriğini programdan silebileceğini ve hizmet sağlayıcının kayıp veriler/içerikler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
 • HİZMET SAĞLAYICI'nın sunmuş olduğu PROGRAM, yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda site veya hizmetin sunulduğu diğer sistemler üzerinden kullanılacaktır. KULLANICILAR site veya hizmetin sunulduğu diğer sistemler dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • KULLANICI'ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site veya hizmetin sunulduğu diğer sistemler üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı HİZMET SAĞLAYICI doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KULLANICI tarafından PROGRAM'a eklenen kişi bilgileri, firma bilgileri, fotoğraflarının ve bilgilerinin doğruluğu hukuka uygunluğu KULLANICI sorumluluğundadır. HİZMET SAĞLAYICI, programa yüklenen kullanıcı içeriklerinin kopyalarını saklayacaktır. Hizmet sağlayıcı, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, kullanıcı içeriği kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Hizmet sağlayıcı, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın Kullanıcı içeriklerinin kaybından sorumlu değildir. PROGRAM üzerinden erişilen veya programa ilişkin olarak kullanılan web tabanlı iletişim araçları bakımından KULLANICI program üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. HİZMET SAĞLAYICI, program üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.
 • KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetlerin işleyişini herhangi bir yazılım, alet vb. yoluyla bozma girişiminde bulunmamakla; site veya hizmetin sunulduğu diğer sistemler üzerinde hiç bir bilgiyi robot, örümcek (spider) gibi otomatik veya manuel bir yöntemle kopyalayarak sistemi istismar etmemekle yükümlüdür.
 • KULLANICI, programı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere program içinde belirtilecek kısıtlamalara tabi olabileceğini önceden kabul etmektedir.
 • KULLANICI, siteye üye olurken bildirmiş olduğu e-mail ve telefonlara, HİZMET SAĞLAYICI tarafından gönderilecek olan güncelleme, kampanya ve diğer içerikli mesajları almayı kabul etmektedir.
 • PROGRAM'a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, hizmet sağlayıcıyla iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek hizmet sağlayıcı, program ya da diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.
 • KULLANICI, işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir veya temlik etmeyecektir.
 • KULLANICI, siteye üye olurken geçerli bir mail adresi vermek zorundadır. PROGRAM ile ilgili değişiklikler KULLANICILARA üye olurken bildirdikleri mail adreslerine gönderilecektir. Geçersiz bir mail adresi bildirilmesinden dolayı KULLANICILARA bildirilemeyen değişiklikler ve güncellemeler dolayısıyla KULLANICILARIN uğrayacağı zararlardan HİZMET SAĞLAYICI sorumlu olmayacaktır.
 • KULLANICI, PROGRAM üzerinden sunulan tüm içeriklere erişimin ve bunların kalitesinin büyük oranda internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetle orantılı olduğunu ve söz konusu internet sağlayıcıdan kaynaklanan sorunlarda HİZMET SAĞLAYICI' nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.
 • KULLANICI, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası'nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.
 1. Hizmet Sağlayıcının Hak ve Yükümlülükleri
 • HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşmeye ek niteliğinde olan Gizlilik Politikası kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. KULLANICI, hizmet sağlayıcının yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcıya ve Kullanıcı tarafından program üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcının güvenliği, hizmet sağlayıcının yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. İşbu hususlar sözleşmenin eki niteliğindeki Gizlilik Politikamız içerisinde detaylı olarak beyan edilmiş olmakla KULLANICI işbu sözleşme ile Gizlilik Politikasını da kabul etmiş olacaktır.
 • PROGRAM'ın internet üzerinden çalışmasına izin vermeyen/engelleyen yazılım, virüs programı vb. engeller ile işletim sistemi arızalarından veya bilgisayar siteminin yetersizliğinden dolayı HİZMET SAĞLAYICI sorumluluk kabul etmez, sorunsuz kullanan alıcılar emsal kabul edilir.
 • HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI'ya herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik KULLANICI tarafından PROGRAM'ın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 • KULLANICI'nın işbu Sözleşme ve PROGRAM kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde HİZMET SAĞLAYICI KULLANICI'nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda hizmet sağlayıcının söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının KULLANICI'dan talep hakkı saklıdır.
 • HİZMET SAĞLAYICI, dilediğinde PROGRAM üzerinde içerik, grafik ve tasarım geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir.
 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (on beş) gün içinde yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.
 • HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI'YA abonelik süresince programının kullanımı ile ilgili teknik desteği internet üzerinden veya destek telefon hatlarından sağlayacaktır.
 • Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, KULLANICI' nın sisteme girdiği bilgiler, sadece KULLANICI' ya ait olmakla HİZMET SAĞLAYICI bu verilerin güvenliğinin sağlanması için endüstri standardı önlemler uygulayacaktır. Sitede yer alan bilgiler için veri güvenliği maksimum düzeyde tutulacak olup site üzerinde yapılan sayfa gezinme işlemleri kayıt altına alınacaktır. Bu bilgiler kullanıcı ayırt edici olmayıp sitenin geliştirilmesi ve daha iyi hizmet vermesi amacıyla toplanmaktadır. HİZMET SAĞLAYICI, olası kötü niyetli kullanımı önlemek için siteye giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı tarih, saat ve IP (internet) adresi kaydedilmektedir ve ortaya çıkabilecek kötü niyetli kullanımda, bu bilgiler olası bir hukuki süreçte delil olarak kullanılabilecektir.
 • HİZMET SAĞLAYICI, site veya hizmetin sunulduğu diğer sistemlerin her türlü hatadan arınmış olduğunu, yazılım ve içeriğin doğruluğunu, tamlığını ve güvenilirliğini garanti etmemekte ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer site veya hizmetin sunulduğu diğer sistemler üzerinde yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile kullanıcının yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse HİZMET SAĞLAYICI' ya bu konuda herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.
 • HİZMET SAĞLAYICI, PROGRAM' ın kesintisiz ve hatasız olarak 7/24 kullanıma sunulacağını taahhüt etmemekle birlikte bu konuda gereken özeni göstermeye gayret edecektir. HİZMET SAĞLAYICI' nın PROGRAM' a erişimin engellenmesi veya kesilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını KULLANICI kabul etmektedir.


D.HİZMET KULLANIM ŞARTLARI ÖDEME - FESİH
 • KULLANICI, işbu PROGRAMI ancak PROGRAM içinde ve internet sitesinde belirtilen ücret karşılığında beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında kullanabilecektir.
 • İşbu sözleşme, KULLANICI' nın elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin kullanım süresi PROGRAM' ın satın alınmasında seçilen süre kadardır. KULLANICI, sözleşmenin kullanım dönemi sona ermeden en az 15 gün önce kullanımı sona erdireceğine ilişkin HİZMET SAĞLAYICI' ya herhangi bir bildirimde bulunmadığı takdirde sözleşme yenilenmiş sayılacaktır. Yenilenmiş sözleşme gereği yeni dönem ücretinin yenileme tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi durumunda sözleşme feshedilmiş sayılacaktır. Bu durumda kullanıcı hesabı dondurulacaktır.
 • Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme'nin feshedildiği durumlarda KULLANICI' ya ait veriler, sistem tarafından 6 ay daha saklanmaya ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından erişilmeye devam edilecek ve bu süre sonunda silinecektir. 6 aylık sürede KULLANICI kendisine ait içerikleri ücret ödemeksizin alabilecektir. KULLANICI'nın talep etmesi halinde veriler talebi izleyen 24 saat içinde silinebilecektir.
 • Sözleşmedeki kullanım hakkının sona ermesi ile birlikte KULLANICI'nın PROGRAM'A erişimi durdurulacaktır. Hesabın tekrar kullanıma açılması için KULLANICI yeni dönem ücretini ödemek zorundadır.
 • Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkına haizdir.
 • HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICILARIN işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, programa ve hizmete ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri ve işbu ihlalleri bildirime rağmen gidermemeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebilecek ve KULLANICILAR fesih sebebiyle HİZMET SAĞLAYICI' nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;
a) KULLANICILARIN herhangi bir yöntem kullanarak sitenin ya da hizmetin sunulduğu diğer sistemlerin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
b) KULLANICILARIN kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c) KULLANICI tarafından hesabın 3 (üç) ay boyunca pasif durumda bırakılması,
d)KULLANICILARIN üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
e) KULLANICILARIN, siteye ya da hizmetin sunulduğu diğer sistemlere virüs bulaştırmak suretiyle programı çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.
 • İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi, fesih tarihine kadar doğmuş hak, alacak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmayacak olup KULLANICI, fesih tarihine kadar doğmuş tüm ücret ve masrafları ödemekle yükümlü olacaktır. KULLANICI fesih tarihi itibariyle PROGRAM'ı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyelik feshi halinde ise hiçbir surette iade yapılmayacaktır.

E.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 • PROGRAM, üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat bizzat HİZMET SAĞLAYICI' ya ait olup işbu sözleşme ile verilen kullanım hakkı hiçbir surette programa ilişkin hakların ve menfaatlerin KULLANICI' ya devri anlamına gelmeyecektir.
 • KULLANICILAR, HİZMET SAĞLAYICI'dan yazılı izin almaksızın; morkasa.net hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını, unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "morkasa.net" in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde HİZMET SAĞLAYICI da dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "morkasa.net" den talep edilen tüm talepleri (tazminat,mahkeme masrafları,avukatlık ücreti, yargılama giderleri vs.) karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca, bu gibi kural ihlallerinde bulunulduğu belirlenen KULLANICI'ların kullanım haklarının iptali, HİZMET SAĞLAYICI'nın inisiyatifindedir.
 • KULLANICI, hiçbir surette PROGRAM' ı değiştirme, kopyalama, çoğaltma ve sair diğer yollar ile PROGRAM' ın kaynak koduna ulaşma, paylaşma ve HİZMET SAĞLAYICI' nın onayı olmaksızın programa veya programdan link verme hakkına sahip değildir.


F.MUHTELİF HÜKÜMLER
 • HİZMET SAĞLAYICI, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda morkasa.net adresinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, KULLANICILARIN tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyecektir.
 • İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ibarenin geçersizliği, uygulanamazlığı ve yasalara aykırılığı sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemeyecektir.
 • İşbu sözleşme ekleri ve Gizlilik Politikası ile bir bütündür.
 • İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...